استعمارگران در خلیج فارس (آمریکایى ها)

در سـال 1349 شمسى با توافق آمریکا, الغاى قیمومیت انگلستان بر مجمع الجزایر, بحرین و استقلال این امیر نشین اعلام شد و ایران نیز از ادعاهاى خود براراضى این جزایر دست برداشت , قطر نیز استقلال یافت . با الغاى قیمومیت انگلیس بر عمان و پیوستن هفت شیخ نشین (ابوظبى , دوبى , شارجه , فجیره ,عمان , ام الکرین و راءس الخیمه ) به هـمدیگر, تشکیل دولتى مستقل و جدید به نام امارات متحده عربى اعلام گردید.
بدین ترتیب , با دیپلماسى فعال واشنگتن سلطه انگلستان بر سواحل سلطان نشین مسقط برچیده شد. سیاست آمریکا در این راستا تجهیز حـکـومت شاهنشاهى ایران به پیشرفته ترین سلاحهاى جنگى بود تا خـلا عـدم حضور نیروهاى انگلستان در منطقه را پر نماید و اجراى وظایف ژاندارمرى منطقه در تاءمین منافع آمریکا ومتحدانش را به عـهـده گـیـرد. در ایـن راسـتـا در سال 1350 شمسى (نیکسون ) و(کیسینجر) به هنگام بازدید از تهران , به شاه معدوم قول دادند که بـا گـرفـتـن 20مـیـلیارد دلار از شاه , ارتش ایران را به جدیدترین سـلاحـهـاى ساخت آمریکا مجهزکنند. بعضى از آن سلاحها عبارت بوند از:
بـزرگترین انواع (اورکرافت ) عظیم ترین اسکادران هلى کوپترهاى جـنـگنده ,جدیدترین هواپیماهاى شکارى اف 14 و اف 16, تازه ترین نـاوشـکـن هـاى مـوشـک انداز و هواپیماهاى جاسوسى آواکس و ... . پـنـتـاگون و سازمان جاسوسى سیاامکانات وسیعى را براى چپاول مـنـطـقـه تـدارک دیدند, زیرا آنها عقیده داشتندآقایى آنهابرخلیج فارس به کمک چنین نیروهاى مسلح پرقدرتى تامین خواهدشد.

اهداف آمریکا از سیطره بر خلیج

اسـتـکـبار جهانى آمریکا از زمانى که جاى پاى خویش را در منطقه خلیج فارس رامستحکم نمود به ایجاد پایگاههاى نظامى قدرتمند و بـه وجود آوردن ژاندارمى دراین منطقه پرداخت و در سر اهداف و مـقـاصدى را مى پروراند و با تمام امکانات وابزار آلات نظامى و غیر نظامى در صدد به دست آوردن آنها بود که اهم آنهاعبارتند از: دسـتیابى به نفت : آمریکا داراى منابع نفتى فراوانى مى باشد ولى به خاطر هزینه بالاى استخراج , در پى نفت ارزان قیمت است که آن را مى تواند ازمنطقه خلیج فارس به دست آورد.
اجـراى سـیاست بازگردانى : تک محصولى بودن کشورهاى خلیج فـارس و اتـکـاءشدید آنها به فروش نفت و داشتن نفت فراوان باعث شده است که دلارهاى بى اندازه اى به سوى آنان سرازیر شود, آمریکا هـم سـعـى دارد با وارد کردن کالاهاى خود و فروش آنها دلارهاى نـفـتـى را باز پس گرفته روانه سرزمین خودنماید. در کنار آن نیز کشورهاى خلیج را تشویق نماید تا با دلارهاى فراوان خود,در آمریکا سـرمـایـه گذارى کنند که به عنوان نمونه عربستان در اوایل سال 1366حدود 142 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذارى کرده است . حـذف رقـیـبـان از مـنطقه : شوروى سابق , اروپاى متحد و ژاپن از رقباى آمریکایى بودند که در خلیج فارس داراى منافع زیاد بودند لذا آمریکا در صدد از میدان به در کردن آنها بود.
سـلطه یافتن بر منطقه : اگر روزى بحران انرژى پیش بیاید قدرت بـرتـر از آن کسى است که قدرت نظامى بیشترى در منطقه داشته بـاشـد. لذا آمریکا با این دید سعى دارد در منطقه پایگاههاى نظامى مختلفى داشته باشد که ایران قبل از پیروزى انقلاب یکى از آنها بود علاوه بر این مى تواند با سلطه یافتن بر منطقه از آن به عنوان اهرمى در جـهـت زیـر نـفـوذ قراردادن اروپائیان و ژاپن که احتیاج شدید به نفت آن منطقه دارند استفاده نماید.
مقابله با جهان اسلام : حضور آمریکا به بهانه هاى مختلف در منطقه خـلـیـج فـارس , ازسـرکـوبى عراق گرفته تا ایجاد امنیت در آنجا, حـفـاظت از منافع و ... همه به خاطرآن است که بتواند این منطقه حساس جهان اسلام را کنترل و حرکتهاى اسلامى بپاخاسته در این کشورها را مهار نماید.

تلاشهاى آمریکا پس از انقلاب اسلامى

مـپـس از پـیروزى انقلاب اسلامى و از بین رفتن نظام شاهنشاهى ایـران یـعـنـى ژانـدارم حـقیقى آمریکا در خلیج فارس , تمام منافع آمـریـکایى ها در این منطقه مورد خطرجدى قرار گرفت و تمامى خواب و خیال هایشان نقش بر آب گردید. آمریکابراى مقابله کردن با این خطر و حفظ سیطره خود بر خلیج فارس اقداماتى راانجام داد که موارد ذیل گوشه اى از آنها مى باشد:
1 ـ تـقـویـت عربستان سعودى به عنوان جانشین نظام شاهنشاهى ایران در جهت ژاندارمى منطقه
2 ـ پشتیبانى از شوراى همکارى خلیج فارس براى حمایت از صدام در زمـان جنگ تحمیلى بر ایران به عنوان سدى در مقابل جمهورى اسـلامى و متحد کردن آنها در برابر ایران به عنوان خطر جدى براى کشورهاى خلیج و امنیت آنها
3 ـ نـاامـن جلوه دادن منطقه , تا به بهانه این ناامنى آمریکا و اعضاء نـاتـو جـاى پـایـى در مـنطقه پیدا نمایند و از نفوذ ایران در منطقه جـلـوگـیـرى نمایند. آوردن ناوگانهاى جنگى مختلف , هواپیماى بمب افکن فراوان و استقرار نیروهاى نظامى عظیم درخلیج فارس از آثار آن است .
4 ـ مـطرح نمودن ایران به عنوان تنها عامل ناامنى در خلیج فارس بـراى جـلـوگـیـرى از نفوذ اسلام ناب محمدى به سایر کشورهاى مسلمان .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید